مرجع تخصصی و مشاوره قوانین کار ایران

کتابخانه

...
قانون کار ایران - مصوب آبان ۱۳۶۹
مجموعه کامل مقررات و قوانین تامین اجتماعی
قانون آیین دادرسی کار - مواد ۱ تا ۵۰
قانون و آیین نامه بیمه بیکاری
آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی
تهیه شده وسط وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، دفتر آموزش
اساسنامه سازمان بین المللی کار (ILO)
نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی - بخش اول
تهیه شده توسط معاونت فرهنگی-اجتماعی سازمان تامین اجتماعی
نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی - بخش دوم
تهیه شده توسط معاونت فرهنگی-اجتماعی سازمان تامین اجتماعی
نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی - بخش سوم
تهیه شده توسط معاونت فرهنگی-اجتماعی سازمان تامین اجتماعی