مرجع تخصصی و مشاوره قوانین کار ایران

فرم های پرکاربرد

.

فرم دادخواست شکایت بدوی

بدون عکس

برای شکایت به اداره کار، از این فرم استفاده کنید. در این فرم خوانده، کسی است که از وی شکایت دارید و اقامتگاه وی، محل کار شما محسوب می شود. در بخش موارد خواسته به تفکیک یک یا چند مورد شکایت خود را به تفکیک ذکر کنید. این موارد شامل موارد زیر می شوند: بازگشت به کار، حقوق و مزایا، عیدی و پاداش، مرخصی استفاده نشده، افزایش دستمزد، سنوات خدمات، طرح طبقه بندی مشاغل، بن کارگری، اضافه کاری، بیمه، سایر.

در بخش «شرح خواسته»، موارد را هرکدام به ترتیب در دو یا سه خط توضیح دهید.

فرم دادخواست تجدیدنظر

بدون عکس

در صورتی که به رای هیات تشخیص اعتراض داشتید می توانید از این فرم برای درخواست تجدید نظر استفاده کنید. تجدید نظرخواه کسی است که به رای صادره اعتراض دارد و تجدیدنظرخواه نماینده (احتمالا وکیل) کارگر است و اقامتگاه وی محل دفتر این نماینده قانونی است. طرف نظر خوانده فردی است که طرف شکایت (احتمالا کارفرما) است. در بخش «تجدید نظر خواسته» شماره دادنامه، تاریخ صدور و نام شعبه هیات تشخیص را قید می کنید. در بخش موارد اعتراض، مواردی که در رای صادره به آن اعتراض داید، ذکر می شود و در بخش شرح خواسته، دلایل و مستندان خود را حداقل در چهار خط ذکر می کنید.

فرم درخواست بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور

بدون عکس

در صورتی که فکر می کنید شغل شما در رده مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود (که به موجب آن قوانین متفاوتی از جمله محاسبه سابقه بیمه مشمول شما می شود)، می توانید از این فرم استفاده کنید تا در مورد دسته بندی شغل شما تصمیم گیری شود. روش تکمیل فرم در بخش پایانی فرم شرح داده شده است.

نمونه قرارداد کار

بدون عکس

توجه داشته باشید که مطابق قانون کار، محتوای قرارداد در مشروعیت و قانونی بودن قرارداد حائز اهمیت است و یک قرارداد قانونی و مورد تایید اداره کار، باید حاوی اطلاعات مشخصی باشد که در نمونه قرارداد زیر مشاهده می کنید.

فرم ادعای سابقه

بدون عکس

اگر میزان سابقه بیمه رد شده از سوی کارفرما با واقعیت مطابقت ندارد، پس می توانید از طریق این فرم، ادعای سابقه کنید تا توسط شعبه ای که کد کارگاه را دارد بررسی شود. در بخش مشخصات هویتی هر کدام از کارگر و کارفرما، تواریخ مورد تایید خود برای سابقه بیمه را درج می کنند. مدارک و مستنداتی (بخش و) که معمولا برای احتساب سابقه بیمه به کار می رود عبارتند از:

  • حکم های موید استخدام، ارتقاء شغلی و تغییر سمت
  • فهرست های حقوق در کارگر که منضم به اظهارنامه مالیاتی که مورد تایید اداره دارایی است
  • دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه
  • گواهی بانک که موید واریز حقوق ماهانه است.
  • فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی
  • کارت افتتاح حساب بانکی
  • کارت های حضور و غیاب
  • کارت های بهداشتی صادره از اداره بهداشت محیط کار
  • معاینات پزشکی پیش از استخدام

فرم جمع آوری سابقه

بدون عکس

اگر در سایر شعبه های تامین اجتماعی، سوابق بیمه دارید و می خواهید که مدارک به شعبه کنونی منتقل شود، از این فرم استفاده کنید. برای تکمیل این فرم باید فهرست و نام شعباتی که مدارک شما در آن موجود است را پیدا کنید.
فرم اعتراض به میزان حق بیمه

بدون عکس

با این فرم، کارفرما به میزان حق بیمه ای که باید پرداخت شود (برای دریافت مفاصا حساب)، اعتراض می کنید تا محاسبات مورد بازنگری قرار گیرد.